REGLEMENT

Wedstrijdreglement – ALMELOSE BILJART BOND 

Art. 1      Deelnemers.

 1. Iedere aangesloten vereniging mag per team maximaal 10 deelnemers opgeven, met een minimum van vijf personen.
 2. Deelnemen aan de wedstrijden kunnen alleen leden, die op de officiële ABB deelnemerslijst staan.
 3. Na de eerste speelhelft kunnen er geen leden meer aan een team worden toegevoegd.
 4. Een deelnemer die zonder een bij de wedstrijdleider bekende geldige reden niet minstens één partij binnen een herzieningsperiode heeft gespeeld, wordt door de wedstrijdleider van de deelnemerslijst afgevoerd.
 5. Spelers met een moyenne van meer dan 5 worden van deelname aan de ABB competitie uitgesloten.
 6. Wanneer leden uit een team binnen de ABB naar een ander team wensen over te gaan, worden zij overgenomen onder de voorwaarde dat de financiële verplichtingen bij de vorige vereniging zijn voldaan. Dit geldt ook als de lidmaatschapperioden niet aaneensluitend zijn. Leden kunnen niet gelijktijdig voor meerdere teams uitkomen tijdens de competitie.

Art. 2      Wedstrijden.

 1. Per wedstrijd worden vijf partijen gespeeld.
 2. Alle wedstrijden worden volgens een van tevoren opgesteld wedstrijdschema afgewerkt.
 3. Het wedstrijdschema bestaat uit een eerste en een tweede helft, de tweede helft wordt gespeeld in omgekeerde volgorde.
 4. Wedstrijden kennen een uiterlijke aanvangstijd van 20.00 uur.
 5. Een wedstrijd mag pas starten als van beide teams tenminste vier deelnemers aanwezig zijn.

Art. 3      Niet gespeelde wedstrijden.

 1. Zodra blijkt dat een wedstrijd niet in de geplande week gespeeld kan worden, dient de wedstrijdleider hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden.
 2. De wedstrijd moet zijn ingehaald voor de volgende moyenneherziening.

Art. 4      Moyenne.

 1. Elke deelnemer start aan het begin van de competitie met het laatst bekende moyenne en kan gedurende de competitie niet zakken maar wel stijgen. Herziening van het moyenne vindt plaats aan het eind van een herzieningsperiode, dit is op een derde en op tweederde van de competitie, soms wordt gekozen voor halverwege de competitie.
 2. Herziening vindt plaats op basis van alle in de competitie gespeelde partijen, met een minimum van drie wedstrijden.
 3. Aan het einde van de competitie wordt voor iedere speler het nieuwe moyenne voor de volgende competitie bepaald.
 4. Voor nieuwe spelers geldt dat zij een reëel aanvangsmoyenne dienen door te geven. Na drie door deze spelers gespeelde wedstrijden vindt er een herziening plaats. Als blijkt dat spelers met een moyenne hebben gespeeld meer dan 20% boven het opgegeven aanvangsmoyenne dan worden van de drie gespeelde partijen de wedstrijdpunten herberekend op basis van zijn nieuwe moyenne(hij/zij raakt dus ook de eventuele 2 bonuspunten van een overwinning kwijt).De punten in mindering (behalve de bonuspunten) gaan naar de tegenstander met dien verstande dat die maximaal 10 punten kan krijgen. Nieuwe leden worden geacht binnen 9 weken drie keer te hebben gespeeld.
  In de vergadering voor aanvang van dit seizoen is besloten dat nieuwe leden niet direct op 20 crmb kunnen worden opgegeven,dit kan pas na een herziening , tenzij ze reeds een bekend moyenne hebben via een andere competitie.
 5. Spelers met een moyenne tot 0,85 moeten 20 caramboles maken. Spelers met een moyenne van 0,85 tot en met 1,00 moeten 24 caramboles maken.

Voor alle andere spelers geldt: 24 x moyenne = te maken caramboles.

Art. 5      De lootpartij.

 1. Er kan per wedstrijd maar één lootpartij per team worden gespeeld.
 2. Degene die de lootpartij speelt krijgt een verhoging van de te maken caramboles afhankelijk van het moyenne :
 • Een speler van 20 tot en met 30 caramboles: 5 extra caramboles.
 • Een speler van 31 tot en met 40 caramboles: 7 extra caramboles.
 • Een speler van 41 tot en met 120 caramboles: 10 extra caramboles.

Voor de speler die een hoger aantal caramboles moet maken geldt dat de lootpartij niet meetelt voor de herziening van zijn of haar moyenne.

Art. 6      Taken teamleider van het bezoekende team.

 1. De teamleider levert voor aanvang van de wedstrijd een lijst met vijf deelnemers in bij de teamleider van het thuisspelende team. Op deze lijst dient achter de namen van de deelnemers het aantal te maken caramboles te staan, volgens de op dat moment geldige deelnemerslijst van de ABB.
 2. De teamleider controleert of de partijen inclusief eventuele lootpartijen door de teamleider van het thuisspelende team goed zijn ingedeeld.

Art. 7      Taken teamleider van het thuisspelende team.

 1. De teamleider stelt de vijf te spelen partijen vast. Hij zorgt er voor dat de speler van het thuisspelende team met de meeste te maken caramboles speelt tegen de deelnemer van het bezoekende team met het hoogste aantal te maken caramboles. Vervolgens wordt zo de lijst aflopend afgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele lootpartij.
 2. De teamleider van het thuisspelende team beslist de volgorde waarin de wedstrijden worden gespeeld.
 3. De teamleider stelt een ABB–lid aan als arbiter en een ABB-lid als schrijver tevens bediende van het scorebord.

Art. 8      Verloop van een partij.

 1. De bezoekende speler begint de wedstrijd en de thuisspelende speler heeft eventueel de nastoot.
 2. De arbiter telt de gemaakte caramboles hardop en telt de laatste 5 caramboles eveneens hardop voor.
 3. Na afloop van elke beurt geeft de arbiter het aantal gemaakte caramboles twee maal door aan de schrijver en controleert tevens of het scorebord goed wordt bijgewerkt.
 4. Na afloop van zijn beurt verwijdert de speler zich direct van het biljart.
 5. De speler die dan aan de beurt is wacht tot het scorebord is bijgewerkt.
 6. Tijdens de partij mag door niemand aanwijzingen worden gegeven. De arbiter mag, indien de speler die aan de beurt is daarom vraagt, aangeven met welke bal gespeeld moet worden.
 7. De beslissingen van de arbiter zijn bindend met het recht van beroep op de schrijver.
 8. Er dient tijdens het stoten tenminste 1 voet aan de grond te blijven.
 9. Na de partij worden punten toegekend volgens het zogenaamde Belgische systeem. Een speler kan voor de partij 0 tot 10 punten behalen. Bij winst wordt de winnaar 2 bonuspunten toegekend, bij gelijkspel krijgt iedere speler 1 bonuspunt.

Art. 9      Het wedstrijdformulier.

 1. Het thuisspelende team dient op het wedstrijdformulier altijd als eerste te worden vermeld in de volgorde van de hoogte van de deelnemerslijst.
 2. Na afloop van de wedstrijd controleren en ondertekenen beide teamleiders het geheel ingevulde formulier en de thuis- spelende teamleider zorgt ervoor dat een foto van het uitslagformulier op de groepsapp komt te staan.-

Art. 10   Taken van de wedstrijdleider.

 1. Zorgt voor aanvang van de competitie voor een wedstrijdschema.
 2. Controleert voor zover mogelijk of op de wedstrijdformulieren de juiste gegevens staan vermeld. De teamleiders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het juist invullen van de formulieren. Indien door de wedstrijdleider correcties worden aangebracht zijn deze bindend.
 3. Verwerkt de wedstrijdformulieren voor het tijdig herzien van moyennes, bepalen van standen, hoogste serie en winstpartij in minste aantal beurten.

Art. 11   Slotbepalingen.

 1. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van dit reglement te kennen.
 2. In alles, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.